Statuten

Klik snel naar:

Naam en zetel

Duur en verenigingsjaar

Doel en middelen

Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap

Rechten van de leden

Het bestuur

De ledenvergaderingen

Donateurschap

Geldmiddelen

Stemrecht en stemmingen

Aansprakelijkheid

Het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen

Schorsing en royement

Huishoudelijk reglement en Havenreglement

Wijziging van de statuten

Ontbinding

Slotbepaling

Artikel 1 Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging de Stuw en is gevestigd te Grave.

 

Artikel 2 Duur en verenigingsjaar

2.1 De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.

2.2 Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

 

Artikel 3 Doel en middelen

3.1 De vereniging stelt zich tot doel het propageren, bevorderen en beoefenen van de watersport.

3.2 Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a) het verkrijgen van goede en veilige ligplaatsen voor de boten van haar leden, door het exploiteren van een of meerdere jachthavens;

b) het houden van en het deelnemen aan wedstrijden;

c) het houden van tour- en propagandatochten;

d) alle andere wettige middelen, die tot het doel bevorderlijk zijn.

 

Artikel 4 Lidmaatschap

4.1 De vereniging kent: gewone leden, buitengewone leden, ereleden, voorlopige leden en aspirant-leden. De toelatingsprocedure voor gewone leden, buitengewone leden, voorlopige leden, aspirant-leden en ereleden is in het huishoudelijk reglement opgenomen. Waar in deze statuten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone, de buitengewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of duidelijk anders is bedoeld.

4.2 Om als lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten, moet men de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en op beperkte afstand van de verenigingshaven wonen, zodat een actief lidmaatschap mogelijk is. Nadere criteria voor dit ‘op beperkte afstand wonen’ zijn in het huishoudelijk reglement opgenomen.

4.3 Het buitengewoon lidmaatschap staat slechts open voor echtgenoten of wettelijk geregistreerde partners van gewone leden en ereleden.

4.4 Tot ereleden kunnen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

4.5 Het aspirant-lidmaatschap staat open voor kinderen uit het gezin van een lid of een erelid. Aspirant-leden nemen actief deel aan verenigingsactiviteiten. Leeftijdsgrenzen voor het aspirant-lidmaatschap zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

5.1 Door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap. Dit opzeggen moet geschieden vóór eenendertig december, voorafgaande aan het jaar, waarin men geen lid meer wenst te zijn. Indien men het lidmaatschap niet vóór eenendertig december van het voorafgaande jaar schriftelijk heeft opgezegd, is men voor het nieuwe verenigingsjaar aan de vereniging het lidmaatschapsgeld verschuldigd alsmede de verenigingsbijdrage en eventuele liggelden.

5.2 Door overlijden van het lid.

5.3 Door royement van het lidmaatschap door het bestuur wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging.

5.4 Na een door de ledenvergadering genomen besluit tot royement, volgend op een schorsing door het bestuur volgens artikel 14.

5.5 Bij ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van de vereniging.

 

Artikel 6 Rechten van de leden

De leden hebben het recht:

6.1 Tot het bijwonen van de ledenvergadering, daar het woord te voeren en hun stem uit te brengen.

6.2 Zelf zowel als met hun gezinsleden gebruik te maken van de aan de vereniging toebehorende eigendommen en/of van de door de vereniging gehuurde of gepachte terreinen en opstallen, zulks overeenkomstig de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het havenreglement en geldig genomen bestuursbesluiten.

6.3 Zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, alsmede andere leden als kandidaat voor een bestuursfunctie voor te dragen.

 

Artikel 7 Het bestuur

7.1 Het bestuur bestaat uit ten minste zes leden, te weten:
voorzitter -vice-voorzitter -secretaris -tweede secretaris -penningmeester en commissaris jachthaven.

7.2 De bestuursleden worden op een ledenvergadering uit en door de leden gekozen met ten minste de helft van het aantal uitgebrachte stemmen plus een. De voorzitter wordt direct door de leden gekozen, de overige functies worden onderling in het bestuur verdeeld.

7.3 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

7.4 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

7.5 Het bestuur kan twee of meer zijner leden tijdelijk met de vertegenwoordiging van de vereniging belasten. Dat moeten dan ten minste twee bestuursleden zijn, waaronder een van hen de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

7.6 Het beschikken over verenigingssaldi is slechts mogelijk door middel van de handtekening van de penningmeester.

7.7.1 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van goederen.

7.7.2 Ook is het bestuur, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van andersoortige overeenkomsten die nodig zijn voor een reguliere taakuitoefening.

7.7.3 De ledenvergadering kan een maximaal bedrag vaststellen, waardoor het bestuur overeenkomsten zoals bedoeld in artikelen 7.7.1 en 7.7.2 kan aangaan, zonder dat verdere toestemming van de ledenvergadering nodig is, indien de waarde van een dergelijke overeenkomst dat maximale bedrag niet te boven gaat.

7.7.4 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor het besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij respectievelijk aan of door de vereniging een bankkrediet wordt verleend, een lening wordt opgenomen of een hypotheek wordt afgesloten.
b. het uitlenen van gelden evenals het zich verbinden als borg of medeschuldenaar voor een derde.

7.8 In het huishoudelijk reglement zijn de kandidaatstelling, verkiezing, aftreding en bevoegdheden van het bestuur nader geregeld.

7.9 Het bestuur is voor zijn beleid en beheer jegens de ledenvergadering rekening en verantwoording schuldig.

7.10 Bestuursleden dienen in Nederland woonachtig te zijn, meerderjarig te zijn en het vrije beheer over hun vermogen te hebben.

7.11 Een eventueel ontslag van de bestuurder(s) geschiedt bij besluit van de ledenvergadering.

 

Artikel 8 De ledenvergaderingen

8.1 Een ledenvergadering bestaat uit gewone leden, buitengewone leden en ereleden van de vereniging.

8.2 Elk lid kan in de ledenvergadering per stemmoment een stem uitbrengen.

8.3 De voorzitter van het bestuur van de vereniging -of bij ontstentenis zijn plaatsvervanger- is tevens voorzitter van de ledenvergadering.

8.4 Oproepen voor een ledenvergadering dienen ten minste tien dagen voor de datum van de vergadering verzonden te zijn, zulks onder vermelding van de agenda en de datum, tijd en plaats van de vergadering.

 

Algemene ledenvergadering

8.5 Eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand maart, van ieder verenigingsjaar komt de Algemene ledenvergadering bijeen.

8.5.1 In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het bestuur onder overlegging van een financieel verslag en een toelichting op deze stukken, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

8.5.2 Tevens wordt in deze vergadering het verslag van de kascommissie behandeld en wordt een nieuwe kascommissie benoemd, ten minste bestaande uit twee leden en een lid als reserve, te kiezen uit en door de ledenvergadering.
Ieder jaar treedt ten minste een lid van de kascommissie bij toerbeurt af en is dan voor het volgend verenigingsjaar niet herkiesbaar.

8.5.3 Deze ledenvergadering stelt jaarlijks de entreegelden, de contributie, de
liggelden, de tarieven voor gasten, alsmede de tarieven voor gebruik van de door de vereniging aan de leden ter beschikking te stellen accommodaties vast.

8.5.4 In deze vergadering wordt de aanname van nieuwe leden en het beëindigen van het lidmaatschap van leden door het bestuur bekendgemaakt. Ook wordt in deze vergadering het aftreden en verkiezen van bestuursleden behandeld.

Bijzondere ledenvergaderingen

8.6 Bijzondere ledenvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen, zo dikwijls als de voorzitter en/of het bestuur zulks nodig acht, dan wel ten minste tien leden en/of zoveel minder leden als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende deel der stemmen in een ledenvergadering dit schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken, zulks onder opgave van de punten die behandeld moeten worden.

8.7 In dit geval is de voorzitter of bij ontstentenis de vice-voorzitter verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek daaraan gevolg te geven.
Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelf de vergadering bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur de vergadering bijeen roept.
Deze vergadering kan uitsluitend beslissen ten aanzien van de punten, die in het vorenbedoelde verzoek voorkomen.

 

Artikel 9 Donateurschap

De vereniging kent donateurs. Rechten en plichten van donateurs worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 10 Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
entreegelden, contributies, afkoopsommen van de verenigingsbijdrage, liggelden van de leden, donaties, legaten, gastengelden, inkomsten uit geleverde diensten en toevallige baten.

 

Artikel 11 Stemrecht en stemmingen

11.1 Gewone leden, buitengewone leden en ereleden hebben stemrecht.

11.2 Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

11.3 Stemmen geschiedt in de ledenvergadering bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Elk stemgerechtigd lid kan, bij afwezigheid van een ander stemgerechtigd lid, door dat lid schriftelijk gemachtigd worden zijn of haar stem uit te brengen.

11.4 Bij staken van stemmen over personen wordt herstemd, bij herhaald staken vindt loting plaats. Bij staken van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1.1 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van het vaartuig en andere eigendommen van de eigenaar, gebruiker of anderen. Deze bepaling geldt zowel voor het vaartuig met toebehoren en andere eigendommen in het water als op de wal.

12.1.2 De leden, aspirant-leden en voorlopige leden zijn voor de verbintenissen van de vereniging niet aansprakelijk. Schulden kunnen alleen op het vermogen van de vereniging worden verhaald.

12.1.3 Voor handelingen van derden sluit de vereniging uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit.

12.1.4 Noch de vereniging noch het bestuur of bestuursleden of eventuele personeelsleden in dienst van de vereniging zijn gehouden toezicht uit te oefenen op de aspirant-leden en dragen in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

12.1.5 Een ieder, die zich bevindt op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen, gebouwen en/of wateren, dan wel gebruik maakt van de eigendommen van de vereniging, zal zijn gebonden aan de bepalingen, vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en het havenreglement, alsmede in de wettig genomen bestuursbesluiten. Door het enkele feit van aanmelding als lid of aspirant-lid en/of het zich bevinden op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen, gebouwen en/of wateren, dan wel door gebruik te maken van eigendommen van de vereniging geeft men te kennen bekend te zijn met de statuten, het huishoudelijk- en havenreglement alsmede de wettig genomen bestuursbesluiten en zich te onderwerpen aan het gestelde daarin.

12.2 Aansprakelijkheid bij financiële wanprestaties en het veroorzaken van schade:
Door het enkele feit dat een vaartuig zich bevindt op of bij de vereniging in beheer zijnde terreinen en wateren geeft de eigenaar van het betrokken vaartuig te kennen er onherroepelijk mee in te stemmen dat, indien de eigenaar niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen binnen een maand na aanmaning door de penningmeester en/of indien met het betrokken vaartuig schade is toegebracht aan de eigendommen der vereniging, hem, zijn lastgevers en/of rechtsopvolgers de toegang tot en het gebruik van het betrokken vaartuig wordt belet totdat het gehele door de vereniging te vorderen bedrag, vermeerderd met inningskosten en/of beheerskosten, is voldaan.

12.3 Aansprakelijkheid bij verlaten van eigendom.
Indien zich op of bij de vereniging in beheer zijnde terreinen of wateren vaar- of voertuigen bevinden dan wel andere roerende zaken, waarvan de eigenaar of diens woon- of verblijfplaats bij het bestuur niet bekend is, zal daarvan mededeling worden gedaan aan de politie te water en/of aan de politie in de gemeente waarin de jachthaven gevestigd is, zo ook aan de leden via een circulaire. Door het enkele feit dat een vaar- of voertuig dan wel een andere roerende zaak zich bevindt op of in de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen en/of wateren geeft de eigenaar van het betrokken vaar- of voertuig dan wel andere roerende zaak te kennen dat, zo hij niet binnen een jaar na datum van verzending van een dergelijke mededeling aan de leden van de vereniging zichzelf ten genoegen van het bestuur kenbaar maakt als eigenaar van het in genoemde circulaire omschreven vaar- of voertuig dan wel andere roerende zaak, hij op de eerste dag na het verstrijken van de termijn van één jaar na de datum van genoemde circulaire onherroepelijk afstand doet van het eigendomsrecht over het voer- of vaartuig, dan wel andere roerende zaak zulks ten bate van de vereniging, waarbij de vereniging niet gehouden is op dat of enig later tijdstip enige vergoeding, welke dan ook, voor de aldus in eigendom aan de vereniging overgegane zaak te betalen.

 

Artikel 13 Het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen

13.1 Het bestuur is bevoegd met derden, onder andere gasten, huurders, gebruikers van/op de eigendommen en accommodaties van de vereniging alsmede van/op de bij haar in beheer zijnde terreinen en wateren overeenkomsten te sluiten, waarin bepalingen worden opgenomen uit de statuten en uit het huishoudelijk- en havenreglement, als omschreven in artikel 12.1 tot en met 12.3.

13.2 De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Watersportverbond en/of de Federatie Watersport Midden Maas.

 

Artikel 14 Schorsing en royement

14.1 Schorsing van een lid, aspirant-lid of voorlopig lid kan plaatsvinden wegens door de betreffende persoon handelen in strijd met de wet, de statuten, de reglementen of geldig genomen bestuursbesluiten, alsmede bij onredelijke benadeling van de vereniging. Een schorsing kan ook geschieden indien de betreffende persoon op enigerlei andere wijze zijn of haar verplichtingen niet nakomt, zich onbehoorlijk gedraagt of de goede verhoudingen in de vereniging verstoort.

14.2 In het huishoudelijk reglement kunnen bepalingen zijn opgenomen, waarin het bestuur de bevoegdheid wordt gegeven een lid, aspirant-lid of voorlopig lid voor een periode tot maximaal de eerstvolgende ledenvergadering te schorsen en daarmee het geschorste lid toegang tot en het gebruik van de eigendommen van de vereniging en de bij haar in beheer zijnde terreinen en wateren te ontzeggen.

14.3 In een dergelijk geval kan het geschorste lid op de volgende ledenvergadering schriftelijk tegen bovengenoemd bestuursbesluit in beroep gaan. Op deze ledenvergadering zal het bestuur een met schorsingsredenen omklede mededeling doen aan de ledenvergadering.

14.4 Het geschorste lid heeft toegang tot bovenbedoelde vergadering, doch dient zich ten aanzien, van de overige agendapunten te onthouden van het recht het woord te voeren en zijn stem uit te brengen, totdat over de voortzetting van zijn lidmaatschap gunstig is beslist.

14.5 Na een dergelijke schorsing kan royement volgen middels een daartoe strekkend besluit, door de ledenvergadering genomen met ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Zie ook artikel 5.4 van deze statuten.

 

Artikel 15 Huishoudelijk reglement en Havenreglement

15.1 De inhoud van beide reglementen is onderworpen aan de goedkeuring van de ledenvergadering, die daarover beslist met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

15.2 Wijzigingsvoorstellen voor beide reglementen worden bij de ledenvergadering ingediend door het bestuur of door ten minste tien leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende deel der stemmen in de ledenvergadering, die zich daartoe schriftelijk, door alle indieners ondertekend, tot de voorzitter richten. Deze is dan verplicht de wijzigingsvoorstellen op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende ledenvergadering of op die van de – indien dit door de indieners van de wijzigingsvoorstellen uitdrukkelijk wordt verlangd -volgens artikel 8.6 binnen veertien dagen na indiening van de wijzigingsvoorstellen te houden ledenvergadering.

15.3 Over wijziging(en) van artikelen uit het huishoudelijk- en havenreglement wordt door de ledenvergadering beslist met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Wijzigingen gaan in na publicatie. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

15.4 Het huishoudelijk- en het havenreglement mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

 

Artikel 16 Wijziging van de statuten

16.1 Wijziging van de statuten kan aan de ledenvergadering worden voorgesteld door het bestuur of door ten minste tien leden of zoveel minder leden als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende deel der stemmen in een ledenvergadering, die zich daar toe schriftelijk, door alle indieners ondertekend, tot de voorzitter richten. Deze is dan verplicht de wijzigingsvoorstellen op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende ledenvergadering of op die van de – indien dit door de indieners van de wijzigingsvoorstellen uitdrukkelijk wordt verlangd – volgens artikel 8.6 binnen veertien dagen na indiening van de wijzigingsvoorstellen te houden ledenvergadering.

16.2 De statuten kunnen in een ledenvergadering alleen worden gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarbij in de ledenvergadering ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig moet zijn.

16.3 Is in de, volgens lid 16.1. en 16.2. van dit artikel, bijeengeroepen ledenvergadering ter wijziging van de statuten niet de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig, dan kan het bestuur een nieuwe ledenvergadering vaststellen. De statuten kunnen op de nieuw uitgeschreven ledenvergadering alleen worden gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de in die vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

16.4 Voor het bijeenroepen van en het stemmen in de ledenvergadering voor het wijzigen der statuten moet het in artikel 8 lid 1, 2, 3 en 6 gestelde in acht worden genomen. Voorts is vereist dat zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

16.5 De wijzigingen treden in werking wanneer volgens het verenigingsrecht de statutenwijziging is opgenomen in een notariële akte en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

16.6 De wijzigingen treden niet in werking wanneer zij in strijd zijn met een wettelijke of plaatselijke verordening.

 

Artikel 17 Ontbinding

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan worden ingediend door het bestuur of ten minste een/derde van het aantal stemgerechtigde leden. De oproep voor de ledenvergadering moet op de agenda het ontbindingsvoorstel, de datum, tijd en plaats van de te houden vergadering bevatten en moet ten minste veertien dagen vóór de datum van de vergadering aan alle stemgerechtigde leden worden verzonden. Voorts is vereist dat zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot ontbinding der vereniging hebben gedaan, ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen ontbinding der vereniging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Eerst dan kan tot ontbinding van de vereniging worden overgegaan als twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden zich vóór ontbinding van de vereniging heeft uitgesproken. Na ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het laatst zittende bestuur of door personen die door de ontbindingsvergadering zullen worden aangewezen. Na aftrek van alle schulden en financiële verplichtingen alsmede de liquidatiekosten zullen een eventueel batig saldo en/of de bezittingen van de vereniging worden aangeboden aan een vereniging in Grave gevestigd, die de doelstelling door de watersportvereniging de Stuw nagestreefd, mede tracht te bevorderen, dan wel zal bij batig saldo worden verdeeld over de stemgerechtigde leden op basis van hun contributie over de laatste vijf jaren.

 

Artikel 18 Slotbepaling

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.