Door WSV De Stuw is besloten om een wachtlijst bij te houden voor potentiële nieuwe leden die willen opteren voor een ligplaats bij WSV de Stuw. Echter door het grote aantal aanmeldingen kan het enige tijd duren voordat u daadwerkelijk lid kunt worden.

Mocht u in aanmerking willen komen voor plaatsing op de wachtlijst, dan dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Dit verzoek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  1. a) naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer;
  2. b) het type boot alsmede de lengte, breedte en diepte (zonder boot komt u niet in aanmerking voor plaatsing op de wachtlijst).

Bij voorkeur ontvangen wij deze gegevens per email op bestuur@wsv-de-stuw.nl

Het bijhouden van de wachtlijst vergt voor het secretariaat de nodige werkzaamheden. Met het verzoek tot plaatsing zijn dan ook kosten gemoeid van 10 euro. Na betaling hiervan (op onze Rabobankrekening NL24RABO0117105880, o.v.v. wachtlijst) krijgt u schriftelijk bericht of u op de wachtlijst wordt geplaatst. Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

Op voorhand wijzen wij u er al vast op, daar we in de toekomst de wachtlijst graag actueel willen houden, dat een dergelijke aanvraag en derhalve betaling van 10 euro (bedrag kan worden aangepast) jaarlijks dient plaats te vinden. Een dergelijke vervolgaanvraag dient plaats te vinden voor de eerste januari van ieder kalenderjaar. Dan blijft de datum van uw eerste aanmelding op de wachtlijst gehandhaafd.

Mocht een dergelijk verzoek ons in de toekomst niet bereiken, dan gaan we er vanuit, dat er uwerzijds geen interesse meer is voor plaatsing op de wachtlijst. We zullen dan uw verzoek per eerder genoemde datum van de wachtlijst verwijderen.

Mocht er in de toekomst een ligplaats vrijkomen, dan beslist het bestuur aan de hand van onze reglementen welke verzoek(st)er op de wachtlijst in aanmerking komt voor de ligplaats.

Wellicht ten overvloede wijzen we u er op, dat aan de plaatsing op de wachtlijst nimmer rechten kunnen worden ontleend.

Contributie

Lidmaatschap€ 60,50
Buitengewoon-Lidmaatschap€ 24,20
Aspiranten > Lid (16-21 jaar)€ 24,20
Hijsen en afspuiten€ 58,00
Bijboot/Optimist€ 27,00
Verenigingsbijdrage€ 200,00
Inschrijfgeld€ 230,00
Winterligplaats (/m2)€ 2,95
Winterligplaats loods (/m2)€ 5,90
Zomerligplaats (/m2)€ 9,00