⬇ Havenreglement

Laatste update: 15 maart 2019

Algemene bepalingen

Tarieven en liggelden

Ligplaatsen

Aanwijzingen commissaris

Havenfaciliteiten

Veranderingen havenoutillage

Veiligheid en schade

Orde en overlast

Eigendom vaartuigen

De vlag

Aansprakelijkheid

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 De verantwoordelijkheid over de jachthaven, gebouwen en eigendommen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd door de commissaris jachthaven, die daarin namens het bestuur optreedt. Het bestuur kan bij bestuursbesluit van een of meer bepalingen uit het havenreglement ontheffing verlenen, indien dit in het belang van de vereniging of van een of meer leden is.
1.2 De vereniging is niet aansprakelijk voor letselschade, schade of ontvreemding van eigendommen van leden en gasten. Deze bepaling geldt voor alle eigendommen, zowel in het water als op de wal.
1.3 Bij verschil van mening over de uitleg van bepalingen van dit reglement beslist het bestuur. Op schriftelijk verzoek van een of meer leden, zal deze bestuursbeslissing op de volgende ledenvergadering aan de orde worden gesteld, teneinde de ledenvergadering definitief te laten beslissen.
1.4 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur, of op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden. (Zie ook art. 15.2. en 15.3. van de statuten.)
1.5 Mocht na waarschuwing een lid inbreuk maken op deze reglementen dan kan, nadat volgens art. 3.9 en 3.10 de huur van de ligplaats door het bestuur is opgezegd, volgens artikel 4 van het huishoudelijk reglement en art. 14 van de statuten het lid door het bestuur worden geschorst respectievelijk worden voorgedragen voor royement.

Artikel 2 Bepalingen m.b.t. tarieven en liggelden

2.1 Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober, de winterberging loopt van 1 november tot en met 31 maart.
2.1.1 Voor gasten en leden zonder ligplaats, die gebruik maken van de winterberging in het water, wordt met toepassing van art. 2.3, per 1 april het dan geldende gastentarief in rekening gebracht.
2.1.2 Alle vaartuigen met waterligplaats, die gebruik maken van de winterberging op de wal, dienen uiterlijk per datum laatste hijsdag te water zijn gelaten. Botenwagens en verder toebehoren dienen van het haventerrein te worden verwijderd.
In bijzondere gevallen kan na overleg met de commissaris jachthaven van deze regel tijdelijk worden afgeweken.
Bij langdurig in gebreke blijven, kan het liggeld worden vermeerderd met een dwangsom gelijk aan het geldende waltarief naar boven afgerond naar hele maanden.
2.2.1 Het bestuur kan aan leden, aspirant leden en voorlopige leden, die voor hun vaartuig geen ligplaats in het water, of op de wal hebben, een tijdelijke ligplaats toewijzen in het water of op de wal, voorzover de beschikbare ruimte dit toelaat.
Toestemming hiervoor dient schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd en is eerst verkregen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van het bestuur.
Het liggeld wordt berekend op basis van het aantal toegewezen weken, gedeeld door 26 en vermenigvuldigd met het normaal geldende tarief voor leden volgens art. 2.4
2.2.2 Leden zonder waterligplaats in onze haven kunnen in overleg met de commissaris jachthaven hun vaartuig afmeren zolang de ruimte dit toelaat. Voor hen geldt het normale gastentarief (zie art. 2.6), alsmede een extra korting van 50% voor maximaal 10 dagen per zomerseizoen.
2.3 Gasten mogen hun vaartuig niet langer dan 30 dagen per jaar in de haven afmeren dan wel op de wal plaatsen.
In bijzondere gevallen kan op last van de commissaris jachthaven in overleg met het bestuur, van deze regel worden afgeweken.
2.4 De zomer en winter tarieven voor liggeld, gastengelden, hijs- en hellinggelden worden jaarlijks op voordracht van het bestuur door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

2.5 Tarieven voor leden
Liggelden in het water en op de wal gedurende het zomerseizoen, alsmede de liggelden in de winterberging in het water, op de wal en in de loods worden uitgedrukt in een bepaald bedrag, vermenigvuldigd met het aantal vierkante meters oppervlak.
Het aantal vierkante meters wordt verkregen door vermenigvuldiging van de grootste lengte en grootste breedte van het vaartuig of vaartuig en botenwagen combinatie, waarbij uitstekende delen voor 50% worden meegerekend.
2.5.1 Eigenaren van surfplanken, kano’s, wherry’s, rubberboten en andere kleine vaartuigen dienen daarvoor een ligplaats aan te vragen, tenzij deze vaartuigen bij afwezigheid van de eigenaar veilig en ordelijk zijn geborgen aan boord van het hoofdvaartuig, zulks ter beoordeling van de commissaris jachthaven.
Voor deze categorie vaartuigen gelden speciale tarieven.

2.6 Tarieven voor gasten.
Het tarief per dag gedurende het zomerseizoen wordt uitgedrukt in een bepaald bedrag per meter scheepslengte. Uitstekende delen worden voor 50% meegeteld. Bij de berekening wordt de scheepslengte afgerond op hele meters, met dien verstande dat resterende lengte minder dan vijftig centimeter naar beneden wordt afgerond en vanaf 50 centimeter naar boven. Na 13:00 uur is havengeld verplicht.

2.7 Stalling van auto’s, botenwagens en andere omvangrijke privé eigendommen is op het haventerrein niet toegestaan.
In bijzondere gevallen kan met toestemming van de commissaris jachthaven tijdelijk van deze regel worden afgeweken.

2.8 De leden dienen zelf voor hulpmaterialen te zorgen zoals: schragen, botenwagens, dekzeilen en stophout.

Artikel 3 Ligplaatsen, opzeggen van ligplaats door lid en opzeggen van ligplaats door bestuur

Ligplaatsen
3.1 Alleen leden en aspirant-leden komen in aanmerking voor toewijzing van een ligplaats.
3.2 Alle ligplaatsen, zowel op de wal als in het water, worden door het bestuur toegewezen, conform het geldende ligplaatsenbeleid.
3.3 De commissaris jachthaven is verantwoordelijk voor de indeling van de beschikbare ligplaatsen in de jachthaven, voor zover mogelijk zal hij bij de indeling rekening houden met eventuele wensen.
In geval van een blijvend geschil over de ligplaatsenindeling kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. Het bestuur zal op zo kort mogelijke termijn schriftelijk een bindende uitspraak doen, al dan niet na raadpleging van de adviescommissie.
3.4 Niemand kan recht doen gelden op een bepaalde ligplaats in het water, op de wal of in de loods.
3.5 Het is de leden niet toegestaan, op eigen gelegenheid, toegewezen ligplaatsen aan anderen over te doen of te ruilen. Dergelijke transacties worden door het bestuur niet erkend.
3.6 Behoort een vaartuig aan meer dan een eigenaar toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren een van hen aan als verantwoordelijke tegenover de vereniging. Alle eigenaren moeten lid, aspirant-lid of voorlopig lid van de vereniging zijn. Zie tevens art. 9.1.

Opzeggen van ligplaats door lid

3.7 Opzegging van de huur van een ligplaats door het lid kan op elk moment, schriftelijk bij het secretariaat geschieden. Er is geen restitutie mogelijk indien de rekening voor het liggeld al betaald is. Indien geen opzegging als hier bedoeld binnenkomt, wordt de huur geacht stilzwijgend te zijn verlengd.
3.8 Het bestuur is niet gebonden het lid ieder jaar (seizoen) dezelfde ligplaats toe te wijzen.

Opzeggen van ligplaats door bestuur
3.9 Het bestuur kan aan een lid – na schriftelijke waarschuwing – de huur van zijn ligplaats opzeggen, onder meer indien de volgende gevallen zich voordoen:
3.9.1 Indien het bestuur uit hoofde van het financiële belang of het algemene belang van de vereniging het wenselijk acht dat het vaartuig op een andere dan tot dan toe aangewezen plaats wordt afgemeerd en het lid zich na schriftelijke waarschuwing daartegen verzet.
3.9.2 Indien een lid zich niet houdt aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het havenreglement en wettig genomen bestuursbesluiten.
3.9.3 Indien een lid door onoordeelkundig varen, zulks ter beoordeling van het bestuur, gevaar voor schade aan eigendommen van de vereniging, van leden of gasten doet ontstaan, en dan nog slechts na herhaald optreden van dit gevaar en na waarschuwing door het bestuur.
3.9.4 Indien door grove schuld schade veroorzaakt wordt aan de eigendommen van de vereniging, van leden of gasten.
3.9.5 Indien naar de mening van het bestuur de staat waarin een vaartuig en/of toebehoren zich bevindt, schade doet aan het aanzien van de haven, dan wel gevaar kan opleveren voor de veiligheid van personen of eigendommen.
3.9.6 Indien een lid door zijn gedrag de goede naam van de vereniging in opspraak brengt.
3.9.7 Indien het vaartuig voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
3.9.8 Indien een lid inbreuk maakt op art. 9.3. van dit reglement.
3.9.9 Indien er, naar de mening van het bestuur en na onderzoek door de adviescommissie, in onvoldoende mate gebruik wordt gemaakt van het vaartuig en deze situatie zonder aanvaardbare reden op termijn niet zal verbeteren.
3.9.10 Indien het vaartuig niet WA-verzekerd is.

3.10 Het bestuur zal de eigenaar per aangetekend schrijven mededeling doen van de opzegging van de toegewezen ligplaats zulks onder opgave van redenen. Dan zal de eigenaar binnen 5 dagen na dagtekening van het aangetekende schrijven zijn vaartuig uit de haven verwijderd moeten hebben. Voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden is een direct opeisbare boete van € 250,00 verschuldigd, onverminderd het recht van de vereniging om vergoeding van kosten, schade en interest op te eisen. Opzegging van de ligplaats als hier bedoeld houdt in, dat van de faciliteiten voor het betreffende vaartuig geen gebruik meer mag worden gemaakt.

Artikel 4 Aanwijzingen of instructies van de commissarisjachthaven

4.1 Leden en gasten zijn verplicht op eerste aanwijzing van het bestuur en/of de commissaris jachthaven hun vaartuig op de aangegeven plaats af te meren. Indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd, of indien de eigenaar onbereikbaar is, dan is het bestuur en/of de commissaris jachthaven gerechtigd het betrokken vaartuig alsnog op de aangegeven plaats af te meren of te doen afmeren.
4.2 Leden en gasten zijn verplicht, bij aankomst of verlaten van een ligplaats eventuele bijzondere aanwijzingen van de commissaris jachthaven op te volgen.
4.3. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de commissaris jachthaven stipt op te volgen.
Beroep op de beslissingen van de commissaris jachthaven is alleen mogelijk via het volledige bestuur en/of in de Algemene ledenvergadering.

Artikel 5 Bepalingen m.b.t. het gebruik van havenfaciliteiten

5.1 Niet-leden kunnen tegen vergoeding gebruik maken van ligplaatsen, helling, kraan, lier, materialen en gereedschappen van de vereniging met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur of de commissaris jachthaven.
5.2 Voor leden geldt voor het gebruik maken van havenfaciliteiten art. 6.2. van de statuten.
5.3 De kraan mag alleen bediend worden door personen die daarvoor door het bestuur geautoriseerd zijn. Er mag alleen gehesen worden in aanwezigheid van de eigenaar of diens gemachtigde.
5.4 Het lid, dat met zijn vaartuig zijn ligplaats in de jachthaven voor langer dan 2 onafgebroken dagen verlaat, dient met opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst, de commissaris jachthaven hiervan in kennis te stellen. Eveneens dient hij zijn ligplaats “vrij te geven”.

Artikel 6 Bepalingen m.b.t. veranderingen aan de havenoutillage

6.1 Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de commissaris jachthaven veranderingen aan te brengen aan de outillage van de jachthaven.
6.2 Veranderingen, die met toestemming van de commissaris jachthaven zijn aangebracht, worden, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, automatisch eigendom van de vereniging.
6.3 Veranderingen, die zonder toestemming van het bestuur of de commissaris jachthaven zijn aangebracht, kunnen op last van het bestuur worden verwijderd. Het herstel naar de oorspronkelijke staat wordt op last van het bestuur voor rekening van betrokkene uitgevoerd.

Artikel 7 Bepalingen m.b.t. de veiligheid en het voorkomen van schade

7.1 Indien de veiligheid van eigendommen van leden en/of gasten, dan wel eigendommen van de vereniging zulks wenselijk of noodzakelijk maakt, dan wel ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, is het bestuur en/of de commissaris jachthaven gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, vaartuigen en andere eigendommen van wie en in welke staat ook, te verplaatsen of tegen de wal droog te zetten, kortom, die maatregelen te nemen die wenselijk of noodzakelijk zijn. De vereniging is gerechtigd, alle kosten, gemaakt ter voorkoming van schade of beperking daarvan, op de eigenaar van het vaartuig of de eigendommen, te verhalen. Deze kosten zijn onmiddellijk opvorderbaar; bij het in gebreke blijven, worden artikel 7 van het huishoudelijk reglement en art. 12.2. van de statuten van kracht.
7.2 Iedere eigenaar van een vaartuig dient er zorg voor te dragen, dat zijn vaartuig op deugdelijke wijze wordt afgemeerd, en wel zodanig, dat zijn vaartuig vrij blijft van andere vaartuigen, steigers, palen en oevervoorzieningen. Wordt hieraan, naar inzicht van de commissaris jachthaven, niet voldaan, dan kan hij op kosten van de betrokken eigenaar, hierin voorzien of laten voorzien.
7.3 Het is verboden met gehesen zeilen in en uit de ligplaatsen, of tussen de steigers en de ligplaatsen aan de wal te varen.
7.4 De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde of aangehangen motor is verplicht er zorg voor te dragen, dat zich steeds een goedgekeurde snelblusser van voldoende capaciteit ter bestrijding van olie-, gas- of benzinebrand aan boord bevindt.
7.5 In geval van storm, brand, hoge waterstand of enig ander onheil wordt eenieder die zich in het gebied van de jachthaven bevindt, geacht hulp te verlenen.
7.6 Indien een vaartuig op het haventerrein of in de havenloods staat, of is afgemeerd met de bedoeling om het voor langere tijd buiten gebruik te houden, is het niet toegestaan dat zo’n vaartuig is aangesloten op de elektrische installatie van de vereniging en mogen er geen gasflessen of losse brandstoftanks aan boord zijn achtergelaten.
7.7 Het is niet toegestaan op het jachthaventerrein, op de steigers of op gemeerd liggende vaartuigen, ondeugdelijke of gevaarlijke elektrische kabels, snoeren, handgereedschappen en apparaten te gebruiken.
7.8 Het is niet toegestaan op het haventerrein vluchtige brandbare stoffen, gevaarlijke chemische stoffen of sterk vervuilende stoffen op te slaan of onbeheerd achter te laten.
7.9 Vaartuigen zonder deugdelijke en veilige botenwagen, kunnen geen plaats in de winterberging krijgen.
7.10 Zwemmen in de haven is om veiligheidsredenen verboden!

Artikel 8 Bepalingen m.b.t. de goede orde en het voorkomen van overlast

8.1 Bij vaartuigen met masten dient men er voor te zorgen, dat de vallen zo zijn gebonden, dat deze geen hinderlijk geluid veroorzaken.
8.2 Leden en bezoekers worden geacht, geen auto’s te parkeren voor de in- en uitrit van de jachthaven.
8.3 Ieder lid wordt geacht de poorten dicht te maken. De grote toegangspoort dient na gebruik weer afgesloten te worden. Leden kunnen bij de commissaris jachthaven een sleutel verkrijgen tegen betaling van een borgsom.
8.4 Het bestuur zal, indien mogelijk, een terrein voor niet in gebruik zijnde botenwagens ter beschikking stellen. Niet in gebruik zijnde botenwagens moeten van het jachthaventerrein verwijderd worden. Zie ook art. 2.1.2.
8.5 De eigenaar van een vaartuig dient er voor te zorgen, dat zijn vaartuig steeds in een goede staat verkeert, en dat zijn vaartuig geen schade doet aan het aanzien van onze jachthaven. Indien een vaartuig door omstandigheden aan ernstige lekkage onderhevig is, dient de eigenaar in overleg met de commissaris jachthaven, het vaartuig op een plaats af te meren, waarbij geen hinder wordt veroorzaakt bij eventueel zinken.

HET IS VERBODEN:

8.6 Auto’s en motoren op het haventerrein te parkeren. Indien men een auto binnen moet brengen voor laden of lossen, dan wel het te water laten of het uithalen van een vaartuig, dient men de auto zo spoedig mogelijk buiten het haventerrein te brengen.
8.7 Fietsen of bromfietsen, anders dan in de daarvoor bestemde fietsenberging, op het haventerrein te stallen.
8.8 In het gebied van de jachthaven vaartuigen te bouwen of af te bouwen.
8.9 Elektriciteit te benutten voor verwarmingsdoeleinden.
8.10 Op het haventerrein onderhoud- of reparatiewerk te verrichten, waarbij hinderlijk geluid, vervuiling of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen optreden, waardoor ontploffingen en/of brand kunnen ontstaan.
8.11 De rust in de haven te verstoren door o.m. het onnodig laten draaien van motoren, dan wel het laten spelen van luid schallende radio’s.
8.12 In de jachthaven of het toeleidingskanaal harder te varen dan 6 km/uur.
8.13 Eigendommen van de vereniging opzettelijk te beschadigen.
8.14 Masten, rondhouten of andere onderdelen of toebehoren van vaartuigen op de steigers of het terrein achter te laten anders dan op de daartoe aangewezen plaatsen.
8.15 Vuilnis, afval, olie of oliehoudend water in de haven of op het terrein te werpen of te lozen.
8.16 Steigers, gebouwen en terreinen te verontreinigen, dan wel chemische toiletten of afgewerkte olie te ledigen of te storten, anders dan in de daarvoor bestemde vaten of containers.
8.17 Leidingwater te gebruiken, anders dan voor drinkwater.
8.18 In de jachthaven gebruik te maken van buitenboord-toiletten.
8.19 Handelsreclame te maken in de jachthaven.
8.20 Honden los te laten lopen of hun behoefte te laten doen op het jachthaventerrein.
8.21 Een vaartuig in de haven permanent te bewonen.

Artikel 9 Bepalingen m.b.t. verandering en gebruik van eigendom van vaartuigen, waarvoor een vaste ligplaats werd toegewezen

9.1 Het is niet toegestaan, dat vaartuigen met ligplaats in de haven, bij afwezigheid van de eigenaar worden betreden of gebruikt door niet leden, tenzij daartoe per gelegenheid schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar en het bestuur daarvan door hem tijdig in kennis is gesteld.
Regelmatig gebruik van deze vaartuigen door niet-leden is niet toegestaan.

9.2 Leden zijn verplicht, bij overdracht van hun vaartuig, de commissaris jachthaven binnen 48 uur hiervan in kennis te stellen, zulks onder opgave van naam en adres van de nieuwe eigenaar. Tot het moment dat de nieuwe eigenaar als lid of aspirant-lid van onze vereniging is toegelaten, of het betreffende jacht de haven heeft verlaten, blijft het lid, dat het vaartuig heeft verkocht, volledig en onverkort aansprakelijk jegens de vereniging, als ware het vaartuig nog zijn eigendom.

9.3 Indien een lid zijn vaartuig met een ligplaats wenst te vervangen door een ander vaartuig, dan dient hij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan het bestuur, onder opgave van type, afmetingen en de staat van het vaartuig.
Het bestuur zal op de kortst mogelijke termijn schriftelijk op het verzoek reageren en zo mogelijk honoreren. Zolang geen schriftelijke toestemming voor een vaste ligplaats is verkregen kan het lid het betreffende vaartuig in overleg met de commissaris jachthaven in de haven afmeren mits de ruimte dit toelaat.
In dat geval gelden de regels als vermeld in art. 2.2.2..

Artikel 10 De vlag en de vlagvoering

10.1 De vlag van de vereniging bestaat uit:
Een blauw veld met centraal een witte letter “S”, met aan de voorlijk-zijde twee liggende gele gelijkbenige driehoeken met centraal in beide een rode merlet .

10.2 De leden van de vereniging mogen op hun vaartuigen een, door het bestuur goedgekeurde driehoekige uitvoering van de verenigingsvlag voeren, mits deze in goede staat verkeert.

10.3 Ereleden van de vereniging zijn gerechtigd op hun vaartuigen een door het bestuur goedgekeurde uitvoering van de verenigingsvlag te voeren van een rechthoekige vorm en eindigend in een twee-tandige rafelvorm.

10.4 Bestuursleden zijn verplicht, indien zij zelf aan boord zijn van hun vaartuigen, een rechthoekige uitvoering van de verenigingsvlag te voeren, met de volgende kenmerken:
 met 2 witte noppen, alle bestuursleden, behalve de voorzitter en de vice-voorzitter,
 met 1 witte nop, de vice-voorzitter,
 zonder noppen, de voorzitter.

10.5 De in artikel 10 bedoelde verenigingsvlaggen dienen als volgt te worden gevoerd:
 zeilboten; in de top van de grote mast, dan wel aan de bakboord zaling.
 motorboten; in de top van de mast, of als geus op het voorschip.

10.6 Nationale vlaggen mogen alleen gevoerd worden, indien het jacht bemand is en dienen tussen zonsondergang en zonsopgang gestreken te zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid bij schade

11 De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met een toegewezen ligplaats in de haven, kan aansprakelijk worden gesteld voor alle schade, veroorzaakt door zijn vaartuig, bemanningen of eigendommen.