Categorieën
Algemeen

Commissieverslagen 2017

Dank aan alle commissieleden voor hun enthousiaste en waardevolle bijdrage in het afgelopen seizen!

Tijdens de afgelopen jaarlijkse commissie-vergadering zijn de plannen besproken van de verschillende commissies van De Stuw. Op deze avond werd teruggeblikt naar 2017 en vooruitgekeken naar 2018. De verslagen van de commissies werden voorgelezen en zijn daarna deels in de Brulboei verschenen. Hieronder vindt u alle binnengekomen verslagen.

 

Adviescommissie

Jaarverslag 2017 Adviescommissie WSV De Stuw

 

In 2016 zijn op de jaarvergadering Erik van Heumen en John Brouwers benoemd tot leden van de adviescommissie van WSV De Stuw.

Dat jaar zijn slechts enkele activiteiten ontplooid. Taken moesten eerst worden overgedragen en geïnstrueerd.

 

Activiteiten:

Het motorschip van een drie jaar tevoren overleden lid is na nog enkele gesprekken door de weduwe met hulp verwijderd.

Met ingang van 2017 werden afspraken gemaakt met de o.a. de secretaris omtrent de behandeling en informatie overdracht van nieuwe lidmaatschap aanvragen.

Het ledenbestand van onze watersportvereniging is behoorlijk aan verandering onderhevig. Vergrijzing biedt ruimte aan jongere nieuw leden en dat geeft vertrouwen voor de toekomst van de vereniging. Hoewel; een ouder echtpaar dat zich aangemeld heeft wil de boot nu dichterbij huis hebben om er meer van te kunnen genieten.

Aan meerdere aspirant leden hebben we gevraagd waarom zij juist voor de Stuw hebben gekozen. Vaak kregen we te horen dat de uitstekende staat van de havenfaciliteiten een belangrijke rol speelde. Vaker hoorden we ook dat men onze haven al jaren kende van eerdere overnachtingen en men getroffen was door de sfeer en gezelligheid. Daarbij ging het dus om onze leden. Een pluim voor de gastvrijheid .

De adviescommissie heeft een behoorlijk aantal(9) nieuwe leden gesproken en in december met nog 2 aspirant-leden. De aanmelding van deze leden was blijven liggen door een storing met het internetverkeer van het secretariaat.

Allen zijn van de nodige informatie voorzien en met een positief advies doorgegeven aan het secretariaat. Tijdens de kennismakingsgesprekken hebben we het accent gelegd op het verenigingsgebeuren en de zelfwerkzaamheid. Het belang van jezelf introduceren door middel van een artikeltje in de Brulboei, dit kun je zien als entree. Actief deelnemen aan de verenigingsactiviteiten en regelmatig een praatje maken op de steiger, het terras of in het clubhuis helpt om snel ingeburgerd te raken.

Op verzoek kun je een inlogcode  krijgen voor het voor leden bestemde deel van onze website. Als je wilt weten wat er speelt of staat te gebeuren kun je het daar vinden. Enkele jongere aspirantleden vroegen ook naar onze app. Waar ook steevast naar gevraagd, vooral door degene die nog geen ligplaats toegewezen is, hoe lang is de wachtlijst, hoelang gaat het duren, wat is de maat van het bootje dat ik binnen mag brengen ? We verwijzen dan maar naar de havencommissaris want wij weten het niet. Het zou fijn zijn als we op de hoogte gesteld worden van de actuele stand van de toedeling van wel of geen  Verder is er bij de aspirant-leden veel onduidelijkheid over de kosten van het lidmaatschap, entreegeld, werkvergoeding en de kosten van ligplaatsen in zomer en winter. Een actueel overzicht is door ons opgevraagd bij de penningmeester

Tot zover dit verslag.

We zijn tevreden over de samenwerking met het bestuur en hopen dat de digitalisering de vereniging niet weer in de steek laat.

Erik van Heumen en John Brouwers

Bestuur

Afgelopen jaar werd gekenmerkt door het jubileum van de vereniging dat in een prima sfeer is verlopen en mede gezien de opkomst een succes was.

Het bestuur heeft twee procedures geschreven te weten het ligplaatsbeleid en een procedure rond de bewaking van de verenigingsbijdrage. Beide procedures zijn te vinden op de website onder algemeen en vervolgens reglementen.

In dit verslag wordt achtereenvolgens ingegaan op de relatie met de federatie Midden Maas, de gemeente Grave, het toeristisch platvorm Grave, de Brandweer en Rijkswaterstaat.

 

Federatie Midden Maas

Op uitnodiging van de Zeil-, Roei- en Motorbootvereniging De Batavier hebben beide besturen hebben een kennismakingsvergadering gehad in het clubhuis van de Batavier. De Batavier heeft direct na het incident met stuw gevraagd of wij hulp konden gebruiken

De algemene ledenvergadering van de federatie Midden Maas is bezocht. Deze is gehouden op 7 april bij de Watersportvereniging de Kraaijenbergse Plassen. Naast kennismaking met andere verenigingen en een rondleiding zijn hier geen bijzonderheden te melden.

In het najaar heeft de federatie bezwaren ingediend op de toekomstvisie Kraaijenbergse plassen van de gemeente Cuijk. Daarin is het commentaar van de vereniging meegenomen.

 

De gemeente Grave

Met de gemeente Grave is informatie uitgewisseld met betrekking tot het bezwaar van de scheepswerf dat diende tegen het bestemmingsplan.

Onze dierbare heg op het Bekaf terrein is in overleg met het bestuur ingekort en door ons op de tweede werkdag voorzien van prikkeldraad.

We hebben contact met een ambtenaar over de aanwezigheid van ratten. Dit is geconstateerd door passanten in augustus.

We hebben een gesprek gevoerd met leden van de Raad van Inspiratie. Een burgerraad die is opgericht door de gemeente Grave met als opdracht wegen te zoeken die de toeristenstroom naar Historisch Grave versterkt. Daarvoor heeft de Raad het concept ‘Graafse Moed’ ontworpen: een middel om de stad ook in beeld te krijgen als de plaats waar op verscheidene gebieden en op diverse tijdstippen in de historie de aanzet tot omwenteling gegeven is. De Raad van Inspiratie heeft of voert gesprekken met verenigingen en personen in Grave om te inventariseren of er gedachten zijn over versterking als toeristisch trekpleister.

Op verzoek van de gemeenteraad worden de vestingstedendagen 2018 ondersteund door een lid van de vereniging. De bedoeling is dat deze historische schepen organiseert op deze dagen.

 

Het toeristisch platvorm Grave

Wij zijn vertegenwoordigd in een werkgroep routes Grave. Dit is een onderdeel van het toeristisch platform in Grave genaamd “Historisch Grave,  Ja Natuurlijk”. Zij hebben als doel het promoten van de bezienswaardigheden, evenementen en bedrijven in opdracht van de ondernemersvereniging Graveon. De werkgroep richt op de Zuidwaterlinie.

 

De Brandweer

De brandweer heeft in het voorjaar weer een oefening gehouden op de haven. Het doel is dat zij geoefend zijn op omstandigheden in de haven.

 

Rijkswaterstaat

Hier zijn voor calamiteiten 3 telefoonnummers afgegeven. Te weten van Jan Paul Leclercq, Frans Mol en  Joop Nohl. Dit om de bereikbaarheid van de vereniging te vergroten.

Verder loopt er een vraag om de aanduiding te verbeteren naar de jachthaven in verband met de huidige aanduiding van de vaarweg en de gele tonnen in de Maas naar de stuw. Rijkswaterstaat herkent het probleem en heeft toegezegd te gaan zorgen voor een oplossing in samenspraak met ons en het vaartuigpersoneel.

Evenementen commissie

Ook dit jaar kan de evenementen commissie weer terug kijken op een zeer geslaagd jaar.

Op 8 Januari vloeide de bubbels weer rijkelijk en was het weer een gezellig samen zijn.

De opening van het vaarseizoen was op zondag 2 April waarbij de zon al aardig zijn best deed.

9-10-11 juni was ons feest weekend i.v.m. het 60ste jaar van de vereniging

We starten op vrijdag met een foto film avond waar al snel klonk weet je nog….

Zaterdag

Na het welkoms woordje van onze voorzitter Joop kregen alle leden een goed gevulde goody bag wat zeer leuk ontvangen werd

En toen moesten we aan de slag de “water”zeskamp

wat mede dankzij het mooie weer een groot succes was ,degene die eerst niet mee wilde doen waren later de fanatiekste deelnemers                            erg gezellig evenement voor jong en oud wat wils

de snackwagen en de koude schotel werd ook alle eer aangedaan waarna s avonds de voetjes van de vloer gingen met medewerking van de band  de Evertone’s uit Wijchen

zondags was er voor de liefhebbers een zeil en roei wedstrijd waarna de restjes koude schotel nog een gretig aftrek vonden

de BBQ  vond plaats op 26 augustus waaraan ook dit jaar weer  goed gehoor gegeven werd er waren maar liefst 102 aanmeldingen ook onze kampvuur band o.l.v.Ferdinand ontbrak dit keer niet

onze Feestavond werd opgeluisterd door de band de Wheels wat weer een zeer gezellige avond was waarbij menig voetje van de vloer ging

op 5 november was alweer de afsluiting van het vaarseizoen waarbij de heerlijke geuren van onze eigen  palingrokerij  waar bij menigeen het water in de mond liep.

Op 19 november ging de Sint vloot weer op pad om de goed heilig man Grave binnen te halen wat zoals ieder jaar weer een gezellig boel is

Al met al dus een roerig en gezellig jaar.

 

Datum Planning en begroting 2018

Nieuwjaars receptie Zondag 7 Januari 150,-
Opening vaar seizoen Zondag 15 April 250,-
Club weekend 15  – 16  -17 Juni 750,-
BBQ Zaterdag   25 Aug 850,-
Feestavond Zaterdag   6 Okt 400,-
Afsluiting Zondag    4 Nov 250,-
Sint Intocht Zondag  18 Nov 150,-

 

 

MTC

Dit jaar is het een rustig jaar geweest, geen grote projecten, maar wel veel georganiseer omdat leden geen respons gaven.

In dit verslag worden de opmerkelijke zaken genoemd.

 • Gelukkig is er geen schade door de lage waterstand van afgelopen winter geconstateerd.
 • Er zijn wederom 2 werkdagen gehouden en een aantal zomerwerkzaamheden uitgezet.
  De werkdagen zijn goed verlopen en ook van de zomerwerkzaamheden hebben een aantal mensen gebruik gemaakt.
 • Marimat heeft eindelijk het steiger langs de helling, waarop het afvalwaterstation staat, in orde gemaakt.
 • Dit jaar is weer het clubhuis schoongemaakt op de werkdagen.
 • De paalbeugels zijn vastgezet en bij de loods zijn er 2 aangebracht.
 • De poort aan de havenstraat is vervangen. Dit was zwaar werk en legde een groot tijdsbeslag op enkele leden van de commissie. Verder is de kleine poort aan de Koninginnendijk voorzien van een deurdranger. Hierover is het MTC nog niet tevreden. Bij het bestuur is budget gevraagd voor professionele drangers.
 • De douches zijn in vergaderingen vaak aan de orde geweest
  De warmwatervoorziening werkte begin dit jaar niet. Via de leverancier is het juiste onderdeel vervangen. Louis Lefeu is met een slab van plastic wat uitgaan proberen om natte voeten bij urinoir en WC te voorkomen. De douchekoppen zaten verstopt. Hiervoor zijn een aantal reserve ingekocht, waardoor ze regelmatig met azijn ontkalkt kunnen worden. Ook een deurgrendel heeft het begeven. Er zijn 3 deurgrendels gekocht waarmee de defecte vervangen kunnen worden. Dit laatste houdt Peter Reffeltrath bij.
 • Tijdens de tweede werkdag is er prikkeldraad aangebracht in de heg op Bekaf. Dit is van te voren afgestemd met de Gemeente Grave.
 • De hijscommissie wordt verzocht na elke dag dat er boten worden schoongemaakt, op de wasplaats, de goot eveneens schoon te maken om daarmee een milieuboete te voorkomen.
 • Het MTC is gevraagd om trapjes te maken op het middensteiger voor de verplaatste zeilboten. Die zijn wel ontworpen maar nooit gemaakt. Het MTC heeft advies gegeven over de uitvoering van de nu voorziene vingersteigers.
 • Het bestuur heeft MTC gevraagd om advies over zonwering op het terras (noordzijde). Bij warm weer geniet men hier nog van een windje. Onder het afdak (oostzijde) zit men dan meestal in de luwte waardoor het daar erg heet kan zijn. Er is een voorstel om grote schermen aan te brengen in de dakrand. MTC is voorstander van vierkante parasols die verplaatsbaar zijn.
 • Het Mtc heeft zich ook gebogen over de voorziene uitbreiding van het middensteiger met vingersteigers van 40 cm breed. Nu zijn er geen standaard drijvers van 40 cm breed. De voorkeur van MTC gaat daarom uit naar een grotere breedte. Het bestuur is geadviseerd om in ieder geval een offerte aan te vragen bij Inter Boat Marinas. Uitbreiding met hetzelfde materiaal is mooier en past altijd.
 • De brandblussers zijn gekeurd op 22-09-2015. Slechts een paar leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun brandblussers te keuren.
 • De kraan is gekeurd aan de hand van een visuele inspectie.

Dan de begroting voor volgend jaar: wij verwijzen naar het eerder gemaakt lange termijn plan en verder moet rekening gehouden worden met de 2 jaarlijkse beproeving met een testgewicht van de kraan.

Wedstrijdzeilen

Eind vorig jaar was er behoorlijke twijfel of er nog wel animo was voor wedstrijdzeilen binnen onze vereniging. Jeroen en ik wilde dit toch niet zomaar opgeven en hebben een laatste poging gedaan dit weer op gang te brengen.

Met een andere aanpak van de wedstrijden en een moderne app-groep moest het lukken. Op de eerste dag waren we al direct met 8 boten op het water. Na twee korte wedstrijden te hebben varen (waarbij staren toch een van de leukste momenten van een wedstrijd blijkt te zijn!) is er nog gezellig nagepraat op het terras. Geholpen door het mooie weer, zeker een succes te noemen.  Ook tijdens het clubweekend zijn er wedstrijden gevaren waarbij we met 11 boten om de winst streden. Door de veranderlijke wind speelde geluk ook een belangrijke rol, maar was de spanning er niet minder om. Veel familieleden hadden onderling nog een eigen wedstrijd. Na de zomer is er nog gekeken of er een wedstrijd gepland kon worden, maar toen werkte het weer niet meer mee. Geen wind of te slecht weer maakte dat we geen wedstrijden meer gepland hebben.

Voor de wedstrijden geldt: meedoen is belangrijker dan winnen, maar een wedstrijd kent natuurlijk ook een winnaar.  En uiteindelijke zijn Hielkje en Ton de Laat de overall winnaar geworden.

Voor ons waren de wedstrijden een succes. Geen grote ongelukken (een deukje of kras in boot of ego’s waren er wel) en veel tevreden gezichten. Ook van leden die zelf geen zeilboot bezitten.  Volgend jaar willen we dit voortzetten en we hopen dan op een vergelijkbare opkomst.

Arno en Jeroen

Verslag commissie-avond

Het verslag van de commissie-avond vindt u hier: Verslag commissies in de Brulboei 2017.