Huishoudelijk Reglement V05062020

Huishoudelijk reglement WSV De Stuw

Vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15 maart 2024

Inhoud

Artikel 1 Inhoud, wijzigingen en aansprakelijkheid

Artikel 2 Aanmelding en toelatingsprocedure

2.1 Gewone leden

2.2 Buitengewone leden

2.3 Aspirant-leden

2.4 Ereleden

2.5 Donateurs

2.6 Wisseling van lidmaatschap met partner

Artikel 3 Bedanken en mutaties

Artikel 4 Schorsing, beroep, royement en overige bepalingen

4.1 Schorsing

4.2 Mogelijkheid van beroep

4.3 Royement

Artikel 5 Het bestuur

De voorzitter :

De secretaris:

De penningmeester:

De vice-voorzitter:

De tweede secretaris:

De commissaris jachthaven:

Gewoon bestuurslid:

5.2 Kandidaatstelling bestuursleden.

Artikel 6 Commissies en werkgroepen

Commissie

Werkgroep

6.2.1 De kascommissie

6.2.2 De milieutechnische commissie (MTC)

6.2.3 De wedstrijdcommissie

6.2.4 De jeugdzeilcommissie

6.2.5 De barcommissie

6.2.6 De brulboeicommissie

6.2.7 De evenementencommissie

6.2.8 De hijscommissie

6.2.9 De commissie onderhoud terrein

6.2.10 De adviescommissie

Artikel 7 Financiën, verenigingsbijdrage en betalingen

7.1 Financiën

7.2 Verenigingsbijdrage

7.3 Betalingen

Overige bepalingen

Artikel 1 Inhoud, wijzigingen en aansprakelijkheid

De inhoud en het wijzigen van het huishoudelijk reglement zijn geregeld in de statuten art. 15.

De aansprakelijkheid is geregeld in de statuten art. 12.

Artikel 2 Aanmelding en toelatingsprocedure

Artikel 2 Aanmelding en toelatingsprocedure

2.1 Gewone leden

2.1.1 Zij die gewoon lid van de vereniging wensen te worden en een (maximaal 1) ligplaats willen innemen moeten:

2.1.1.1. in het bezit zijn van een boot;
2.1.1.2. tenminste 16 jaar zijn;
2.1.1.3. beschikken over de (aanvullende) eisen die aan deze boot zijn gesteld;
2.1.1.4. beschikken over een WA-verzekering;
2.1.1.5. op beperkte afstand van de verenigingshaven wonen.

Aanmelden geschied door zich aan te melden middels een digitaal en volledig ingevuld inschrijfformulier.

Indien nodig worden zij eerst op een wachtlijst geplaatst. Tevens dienen zij dan tijdig het wachtgeld te betalen.

2.1.2 Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet het formulier mede zijn ondertekend door ouder of voogd.

2.1.3 In opdracht van het bestuur neemt de adviescommissie (zie huishoudelijk reglement art. 6.2.10) de aanvraag tot lidmaatschap in behandeling.

2.1.4 De adviescommissie nodigt de kandidaat uit voor een introductiegesprek. De adviescommissie let hierbij onder andere op de intrinsieke motivatie van het aankomende lid voor het verenigingsleven en het actieve lidmaatschap. Het beoordelen van de woonafstand maakt ook deel uit van het advies. Een korte woonafstand vergemakkelijkt het actief zijn binnen de vereniging. Voor die korte afstand geldt over het algemeen een maximum afstand van 30 kilometer.

De adviescommissie controleert of de gegevens op het paspoort/identiteitsbewijs van de kandidaat overeenkomen met de gegevens op het inschrijfformulier. Daarnaast controleert de adviescommissie of de kandidaat over een voor de boot geldige WA-verzekering beschikt en indien wettelijk geëist, een geldig vaarbewijs.

De adviescommissie wijst de kandidaat op de statuten, reglementen en richtlijnen. Met name de bepalingen de privacy en gegevensbescherming worden onder de aandacht gebracht. Kandidaten verklaren zich akkoord met de statuten, reglementen en richtlijnen.

2.1.5 Na het introductiegesprek brengt de adviescommissie een gemotiveerd advies uit aan het bestuur. De commissie adviseert het bestuur om een kandidaat wel of niet toe te laten als voorlopig lid.

2.1.6 Het bestuur beslist over het toelaten van een kandidaat tot voorlopig lid en weegt in haar beslissing het advies van de adviescommissie mee. Indien het bestuur gunstig beslist over de toelating tot voorlopig lid, stelt het bestuur het voorlopige lid en de andere leden formeel van deze beslissing op de hoogte. Bij een negatief besluit stelt het bestuur de adviescommissie en de kandidaat op de hoogte.

2.1.7 De beslissing van het bestuur om een kandidaat toe te laten als voorlopig lid wordt opgenomen in een clubmedium, altijd voorzien van foto, voorstelstukje en naam van de buddy (zie 2.1.11). Een kopie wordt opgehangen in het clubgebouw. Het voorlopige lid levert de foto, het voorstelstukje en de naam van de buddy digitaal aan bij de adviescommissie. De adviescommissie ziet hierop toe en geeft de foto, het stukje en de naam van de buddy door aan de secretaris ter publicatie.

2.1.8 Het voorlopig lidmaatschap gaat in op de datum van de publicatie. Pas vanaf dit moment mag het voorlopige lid gebruik maken van de faciliteiten van de haven.

2.1.9 Het voorlopige lid dient zich aan de leden voor te stellen op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering. Bij het niet nakomen van deze voorstelplicht wordt het voorlopige lidmaatschap eenmalig aangehouden tot de volgende Algemene ledenvergadering. Het bestuur kan hiervan afwijken en het voorlopige lidmaatschap beëindigen.

2.1.10 Eventuele bezwaren door de leden kunnen na de publicatie van het besluit in het clubmedium worden ingediend bij de adviescommissie. Dit kan gedurende een minimale periode van 12 maanden. Dit mag anoniem. De adviescommissie brengt het bestuur hiervan direct op de hoogte en vermeldt deze bezwaren expliciet en ongewijzigd.

2.1.11 Gedurende de periode van het voorlopige lidmaatschap wordt het voorlopige lid geïntroduceerd en begeleid door de adviescommissie. De adviescommissie brengt minimaal twee keer per jaar tussentijds advies uit aan het bestuur over de voorlopige leden.

2.1.12 Naast de begeleiding door de adviescommissie, zoekt elk voorlopig lid een “buddy”. Een buddy is een ervaren lid. Dit lid heeft als taak om het nieuwe lid te enthousiasmeren en op sleeptouw te nemen. Voorbeelden hiervan: persoonlijk uitnodigen voor activiteiten, borrels en vergaderingen en daarnaast fungeren als vraagbaak. De buddy hoeft geen advies uit te brengen over het voorlopige lid aan de adviescommissie of het bestuur. Het voorlopige lid dient de buddy zelf te vinden, binnen uiterlijk 3 maanden na het eerste gesprek met de adviescommissie. De adviescommissie keurt de keuze van de buddy goed of af. Bij afkeuring dient het voorlopige lid een nieuwe buddy te kiezen, de termijn van 3 maanden wordt hierdoor niet verlengd.

Ieder lid kan slechts een buddy zijn van 1 voorlopig lid.

2.1.13 Het voorlopige lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden en eindigt op een Algemene ledenvergadering. Voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering doet de adviescommissie eindverslag aan het bestuur.

2.1.14 Het bestuur beslist over het wel of niet definitief toetreden van het voorlopige lid, als gewoon lid van de vereniging.

2.1.15 Het bestuur neemt het besluit over de (al dan niet) toetreding van het voorlopige lid tot gewoon lid van de vereniging op in de vergaderstukken van de eerstvolgende Algemene ledenvergadering.

2.1.16 Tijdens deze Algemene ledenvergadering doet het bestuur mededeling over de formele toetreding tot gewoon lidmaatschap. Over dit genomen besluit is geen bezwaar door de leden meer mogelijk.

2.1.17 Een voorlopig lid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, behalve het recht op een ledenvergadering het woord te voeren, het stemrecht, het vervullen van bestuursfuncties, alsook het recht op een toegewezen ligplaats. Indien de aanvraag eveneens een ligplaats voor een vaartuig betreft, gelden de regels zoals bepaald in het havenreglement.

2.1.18 Een voorlopig lid krijgt bij het ingaan van zijn voorlopige lidmaatschap een sleutel van de poort en het clubhuis, uit handen van de voorzitter. Deze sleutel dient na afloop van het lidmaatschap weer te worden ingeleverd.

2.2 Buitengewone leden

2.2.1 Alleen echtgenoten of vaste partners van gewone- of ereleden kunnen buitengewoon lid zijn.

2.2.2 Zij kunnen na inschrijving op voorstel van het bestuur worden toegelaten, al dan niet na advies van de adviescommissie, en vallen buiten de toelatingsprocedure zoals vermeld in art. 2.1. Bij de aanvraag tot buitengewoon lidmaatschap is geen inschrijfgeld verschuldigd.

2.2.3 Het bestuur stelt via het clubmedium de leden in kennis van het voorgenomen besluit, waarna de leden desgewenst schriftelijk bezwaar kunnen maken.

2.2.4 Bij geen bezwaar zal het bestuur formeel deze persoon benoemen tot buitengewoon lid tijdens de daaropvolgende Algemene ledenvergadering.

2.2.5 Een buitengewoon lid heeft dezelfde rechten en plichten jegens de vereniging als een gewoon lid, behoudens het recht op een waterligplaats.

2.2.6 De contributie bedraagt 40% van de contributie van gewone leden en er is geen verenigingsbijdrage verschuldigd.

2.2.7 Buitengewone leden die een gewoon lid willen worden kunnen na inschrijving tot lid op voorstel van het bestuur worden toegelaten, al dan niet na advies van de adviescommissie en vallen buiten de toelatingsprocedure zoals vermeld in art. 2.1. Bij de aanvraag tot gewoon lidmaatschap is inschrijfgeld verschuldigd. Zij hebben vervolgens zoals alle leden voorrang op eventuele wachtenden op de wachtlijst voor een ligplaats, mits zij tenminste twee jaar lang buitengewoon lid zijn geweest.

2.3 Aspirant-leden

2.3.1 Aspirant-leden kunnen zijn: kinderen, die deel uitmaken van het gezin van voorlopige leden, gewone leden of ereleden, en die wensen deel te nemen aan verenigingsactiviteiten. Zij kunnen als aspirant-lid schriftelijk worden aangemeld met ingang van het jaar waarin de 8-jarige leeftijd wordt bereikt. Het aspirant-lidmaatschap wordt automatisch beëindigd op het einde van het kalenderjaar waarin het kind 16 jaar wordt.

Hierna kunnen de opties zoals geschetst in art. 2.3.9 of in art. 2.3.12 gevolgd worden.

2.3.2 De schriftelijke aanmelding dient te worden ondertekend door ouder of voogd. De ouder of voogd stelt zich daarmee verantwoordelijk voor het aangemelde aspirant-lid.

2.3.3 Bij de aanvraag voor het aspirant-lidmaatschap is geen inschrijfgeld verschuldigd.

2.3.4 Het bestuur beslist over toelating tot aspirant-lid en stelt de leden hiervan in kennis via het clubmedium.

2.3.5 Er zijn geen financiële verplichtingen verbonden aan het aspirant-lidmaatschap behoudens kosten voor geleverde diensten.

2.3.6 Aspirant-leden hebben recht op een walligplaats voor hun zeilboot.

2.3.7 Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als gewone leden behalve het recht tijdens ledenvergaderingen het woord te voeren, het stemrecht, het vervullen van bestuursfuncties en het recht op een waterligplaats.

2.3.8 Het bestuur heeft het recht beperkende bepalingen te stellen, voor het gebruik van de eigendommen van de vereniging door aspirant-leden.

2.3.9 Aspirant-leden kunnen bij het bereiken van de zestienjarige leeftijd gewoon lid worden. Zij dienen het aanvraagformulier, enkele maanden vóór het bereiken van die zestienjarige leeftijd, in te dienen bij het secretariaat. Hun verzoek wordt alleen in overweging genomen indien zij ten minste twee jaar, direct voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken en actief aspirant-lid zijn geweest.

Zij zijn hierbij vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld.

2.3.10 Het bestuur beslist over de toelating tot gewoon lid na advies van de adviescommissie. De toelatingsprocedure zoals vermeld in art. 2.1. is hier niet van toepassing.

2.3.11 Bij positief besluit stelt het bestuur de leden hiervan op de hoogte via het clubmedium en op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering.

2.3.12 De leden zijn verplicht hun kinderen, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, maar direct voorafgaand aan de aanvraag géén actieve aspirant-leden waren, en toch zelfstandig gebruik willen maken van een vaartuig, ongeacht van wie, in te schrijven als gewoon lid van de vereniging.

Voor hen geldt onbeperkt de toelatingsprocedure zoals vermeld in art. 2.1.

2.3.13 Kinderen die volgens artikel 2.3.10 of 2.3.12 toegelaten zijn als gewoon lid betalen in de periode dat ze nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en geen eigen vaartuig hebben, als contributie 40% van de contributie van gewone leden. Bovendien zijn ze in die periode de verenigingsbijdrage verschuldigd.

2.3.14 Voor kinderen, die geen deel uitmaken van het gezin van voorlopige leden, gewone leden of ereleden, en die wensen deel te nemen aan jeugdzeilactiviteiten is dat alleen mogelijk indien het bestuur daar toestemming voor verleent. De ouders dienen daartoe voor het begin van het seizoen een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur en stellen zich daarmee verantwoordelijk voor het aangemelde kind. Na toestemming door het bestuur dienen die ouders binnen een termijn van twee weken als tegemoetkoming in de kosten per seizoen en per kind een bedrag over te maken, dat minimaal gelijk is aan de contributie voor gewone leden plus eventuele kosten voor geleverde diensten. Daarnaast gelden de eisen die de jeugdzeilcommissie stelt aan deelname. Jaarlijks beslist het bestuur of deelname aan jeugdzeilactiviteiten mogelijk is door deze kinderen.

2.3.15 Indien bij het bereiken van de zestienjarige leeftijd géén aanvraag conform art. 2.3.9 of art. 2.3.12 wordt ingediend om lid te worden, dan wordt het ex-aspirant-lid verder beschouwd als ‘niet-lid’. Dat betekent onder andere dat hij/zij in de haven niet zelfstandig een vaartuig mag gebruiken. Ook kan hij/zij slechts -indien daartoe uitgenodigd- als ‘gast’ aan ‘verenigingsactiviteiten’ meedoen. Het bestuur kan daarbij een te betalen ‘gastenbijdrage’ bepalen. Elders in dit Reglement en in het Havenreglement zijn verdere beperkingen voor ‘niet-leden’ opgenomen.

2.4 Ereleden

Tot ereleden kunnen op voorstel van het bestuur of van ten minste tien stemgerechtigde leden worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. De benoeming tot erelid geschiedt door de Algemene ledenvergadering met drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en het leveren van de verenigingsbijdrage.

2.5 Donateurs

2.5.1 Donateurs zijn géén leden van onze vereniging, die geheel belangeloos, jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, ten gunste van de vereniging een overeengekomen bedrag storten, dat minimaal gelijk is aan de contributie voor een gewoon lidmaatschap.

2.5.2 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen als in deze is bepaald.

2.5.2 Het bestuur beslist omtrent toelating van donateurs.

2.5.3 Het donateurschap eindigt bij:

  • overlijden
  • opzegging door de donateur
  • opzegging namens de vereniging.

Deze opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer de donateur heeft opgehouden aan de vereisten van het donateurschap bij statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het donateurschap te laten voortduren.

Deze opzegging namens de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer de donateur in strijd met Statuten, Reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.5.4 Opzegging van het donateurschap geschiedt schriftelijk aan de secretaris.

2.5.5 Einde van de rechten en plichten van donateurs kunnen ten allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijks bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

2.5.6 De donateur heeft het recht om deelgenoot te zijn bij activiteiten op uitnodiging van het bestuur.

De donateur ontvangt het vereniging(club)blad.

2.5.7 De donateur zal zich onthouden van alle specifieke vaar/water activiteiten, hij kan geen introducés voorstellen.

2.5.8 De donateur kan geen gebruik maken of laten maken van ligplaatsen, helling, kraan of anderszins.

2.6 Wisseling van lidmaatschap met partner

Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden, het eigendom van het vaartuig van een lid, erelid of voorlopig lid overgaat op de echtgeno(o)t(e) of wettelijk geregistreerd partner, kan het bestuur, al dan niet na advies van de adviescommissie, het lidmaatschap van het betreffende lid, erelid of voorlopig lid overdragen aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk geregistreerd partner. In dat geval is niet nogmaals inschrijfgeld verschuldigd en eindigt het lidmaatschap van het lid, erelid of voorlopig lid.

Artikel 3 Bedanken en mutaties

3.1.1 Leden die voor het lidmaatschap van de vereniging wensen te bedanken, moeten dat schriftelijk doen bij het secretariaat en wel voor eenendertig december, voorafgaande aan het jaar waarin zij geen lid meer wensen te zijn.

3.1.2 Het bestuur moet het ontslag schriftelijk bevestigen. Zie ook art. 5.1 van de statuten.

3.2 De leden zijn verplicht de mutaties van het woonadres en van de vaartuigverzekering schriftelijk aan het secretariaat door te geven. Verwezen wordt naar art. 12.3 van de statuten.

Artikel 4 Schorsing, beroep, royement en overige bepalingen

4.1 Schorsing

4.1.1 Het bestuur kan leden, voorlopige leden en aspirant-leden een schorsing opleggen conform het bepaalde in art. 14 der statuten.

4.1.2 De schorsing wordt per aangetekend schrijven aangezegd, en gaat in per datum van het aangetekend schrijven.

4.1.3 De schorsing kan worden opgelegd voor de duur van minimaal veertien dagen en kan afhankelijk van de ernst van de overtreding voortduren tot maximaal de datum van de eerstvolgende ledenvergadering.

4.1.4 Gedurende de schorsingsperiode is het lid de toegang tot het haventerrein en deelname aan verenigingsactiviteiten ontzegd.

4.1.5 Elk lid is verantwoordelijk voor zijn introducé(e)s. Zie ook art. 9.

Indien een introducé op het haventerrein handelt in strijd met de regels, dan wel de orde op enigerlei wijze verstoort, kan het verantwoordelijke lid daarop worden aangesproken door het bestuur.

Bij herhaling kan de introducé(e) de toegang tot het haventerrein worden ontzegd en kan het verantwoordelijke lid worden geschorst in geval van verwijtbare nalatigheid.

4.2 Mogelijkheid van beroep

4.2.1 Het geschorste lid kan tegen zijn schorsing schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur.

4.2.2 Op basis van in het bezwaar aangevoerde goede gronden, kan het bestuur besluiten tot beperking of beëindiging van de schorsing.

4.2.3 In geval van blijvend meningsverschil kan het betreffende lid het probleem voorleggen aan de adviescommissie, waarna het bestuur definitief beslist.

4.2.4 Bij duurzaam in gebreke blijven dan wel bij herhaald overtreden van de in art. 14.1 van de statuten genoemde redenen kan het bestuur besluiten de schorsing te continueren tot de datum van de eerstvolgende ledenvergadering.

Het bestuur stelt het betreffende lid schriftelijk op de hoogte van deze maatregel waarna tot de datum van de eerstvolgende ledenvergadering beroep niet meer mogelijk is.

4.3 Royement

4.3.1 Als vervolg op het gestelde in artikelen 4.1.3 en 4.2.4 over een geschorst lid, zal het bestuur de ledenvergadering tijdig voorstellen het betreffende lid te royeren, dit met opgaaf van reden.

4.3.2 Een geschorst lid kan in beroep gaan bij de ledenvergadering, en mag tijdens die vergadering aanwezig zijn om zijn zaak te bepleiten, echter alleen tijdens behandeling van het betreffende

De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een geschorst lid royeren op grond van art. 14 van de statuten en conform de daar beschreven wijze.

4.3.3 Royement met betrekking tot het door een lid niet nakomen van financiële verplichtingen, zoals vermeld in artikel 5.3 van de statuten, kan door het bestuur gebeuren, nadat het herinnering- en aanmaningsproces zoals beschreven in art. 7.3 correct is uitgevoerd.

4.4 Bij beëindiging van het lidmaatschap in gevallen als genoemd onder art. 4.3, waarvan het bestuur per aangetekend schrijven het voormalige lid mededeling zal doen, is het voormalige lid verplicht zijn vaartuig binnen 5 dagen, na ontvangst van dit aangetekende schrijven, uit de jachthaven te verwijderen. Voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden is een direct opeisbare boete van € 250,00 verschuldigd, onverminderd het recht van de vereniging om vergoeding van kosten, schade en interest te eisen.

Artikel 5 Het bestuur

5.1 Het bestuur bestaat uit ten minste zes leden.

Te weten:

De voorzitter:

Deze belegt de vergaderingen en maakt de agenda’s op in samenwerking met de secretaris. Hij is verplicht de vergaderingen te leiden en houdt in overleg met de overige leden van het bestuur toezicht op de verenigingsbelangen en eigendommen.

De secretaris:

Deze voert de correspondentie verzorgt het archief, de uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten enz., en houdt de notulen bij. Aan het eind van het jaar zorgt hij voor een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag. Een volledig bijgewerkte ledenlijst is onder zijn berusting. De bekendmakingen worden door hem verzorgd.

Communicatie over praktische zaken tussen leden en bestuursleden dan wel commissies, gebeurt zoveel mogelijk rechtstreeks zonder tussenkomst van de secretaris.

De penningmeester:

Deze beheert de gelden en verricht alle werkzaamheden welke daarmee in verband staan, o.a. het innen van de contributies, de liggelden en overige gelden. Hij brengt jaarlijks en wel op de jaarvergadering verslag uit over de verenigingsfinanciën. Uiterlijk twee weken voor de jaarvergadering nodigt hij de kascommissie uit, waarbij hij alle stukken overlegt, die nodig zijn om de kascommissie een goed inzicht te geven in de financiën van de vereniging.

De vice-voorzitter:

Deze vervangt zonodig de voorzitter en maakt deel uit van het bestuur.

De tweede secretaris:

Deze vervangt zo nodig de secretaris. De secretaris kan bepaalde taken zoals b.v. het maken van de notulen van de bestuurs- en jaarvergaderingen aan de tweede secretaris delegeren.

De commissaris jachthaven:

Deze houdt toezicht op het terrein, de gebouwen, steigers en de materialen van de vereniging. Hij regelt de ligplaatsen, zowel in het water als op de wal. Hij draagt zorg voor de maatregelen die verband houden met een veilige ligplaats voor de vaartuigen alsook voor de instandhouding van de eigendommen van de vereniging.

Gewoon bestuurslid:

Heeft naast het gewone bestuurswerk een bijzondere taak die binnen het bestuur jaarlijks kan worden gewijzigd.

Bestuursleden kunnen, al dan niet tijdelijk, bepaalde taken delegeren aan mede-bestuursleden of specifiek door het bestuur benoemde leden.

5.2 Kandidaatstelling bestuursleden.

Bij een tussentijdse bestuursvacature benoemt het bestuur, tot de volgende algemene ledenvergadering, een bestuurslid uit de leden. Voor elke vacante bestuursfunctie draagt het bestuur aan de algemene ledenvergadering ten minste een kandidaat voor. De stemgerechtigde leden kunnen eveneens kandidaten voor bestuursfuncties voordragen waarbij de voordracht aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

5.2.1 De kandidaatstelling moet schriftelijk geschieden en door tenminste drie stemgerechtigde leden ondertekend zijn.

5.2.2 De kandidaatstelling moet tevens door de kandidaat zijn ondertekend ten teken dat hij de eventuele verkiezing accepteert.

5.2.3 De kandidaatstelling moet tenminste drie dagen voor de datum waarop een algemene ledenvergadering wordt gehouden, en waarbij op de agenda een verkiezing van bestuursleden voorkomt, bij de secretaris zijn ingediend.

5.2.4 Indien voor een bestuursvacature slechts een kandidaat is gesteld wordt door de vergadering over deze kandidaat toch schriftelijk gestemd.

5.2.5 Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens onderstaande volgorde:

– voorzitter en gewoon bestuurslid.

– vice-voorzitter en tweede secretaris.

– secretaris en gewoon bestuurslid.

– penningmeester en commissaris havenzaken.

De volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds gekozen lid treedt af, op het tijdstip waarop diegene die hij vervangt, reglementair had moeten aftreden.

Elk bestuurslid is maximaal twee maal herkiesbaar.

5.2.6 Het bestuur is bevoegd alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor het voortbestaan, het goed functioneren en het continueren of bevorderen van alle verenigingsaangelegenheden, voor zover die bevoegdheid niet is voorbehouden aan de ledenvergadering, en voor zover die bevoegdheden zijn omschreven of vastgesteld door de statuten, het huishoudelijk reglement of het havenreglement.

5.2.7 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

5.2.8 Het beschikken over de verenigingssaldi is slechts mogelijk door middel van de handtekening van de penningmeester.

5.2.9 Het bestuur is bevoegd zo nodig commissies en werkgroepen in te stellen en in stand te houden, behoudens de kascommissie die uitsluitend door en uit de algemene ledenvergadering gekozen kan worden.

5.2.10 Het bestuur kan overeenkomsten zoals bedoeld in artikelen 7.7.1 en 7.7.2 van de statuten aangaan, zonder dat verdere toestemming van de ledenvergadering nodig is, indien de waarde van een dergelijke overeenkomst het maximale bedrag van 2.500 euro niet te boven gaat. Alleen de ledenvergadering is bevoegd dit bedrag aan te passen.

Artikel 6 Commissies en werkgroepen

Indien we binnen de vereniging de begrippen “commissie” en “werkgroep” hanteren, voldoen die aan de volgende beschrijving:

Commissie

(de volgende omschrijving is niet van toepassing op de kascommissie)

Commissies ondersteunen het bestuur bij het instandhouden van de vereniging en hebben daarom een blijvend karakter. Taken, bevoegdheden en verdere relevante zaken van iedere commissie zijn vastgelegd in een eigen instellingsbesluit. Op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de ledenvergadering kan een commissie worden ingesteld dan wel ontbonden.

Leden van een commissie worden op voordracht van het bestuur benoemd en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Vacatures worden tijdig vooraf bekend gemaakt via de clubmedia.

Werkgroep

Voor de uitvoering en of ondersteuning van bijzondere gebeurtenissen, kan het bestuur waar nodig een werkgroep instellen met een vastgestelde tijdelijke opdracht.

Leden van een werkgroep worden voor de duur van de opdracht door het bestuur aangesteld.

6.1 De commissies en werkgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Zij mogen geen maatregelen of besluiten nemen die niet in overeenstemming zijn met hun opdracht, de statuten, reglementen of bestuursbesluiten.

Elke commissie en werkgroep heeft een vast bestuurslid als contactpersoon.

6.2 De vereniging kent de volgende commissies:

6.2.1 De kascommissie

De kascommissie controleert eenmaal per jaar de kas en wel uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering in maart, op welke vergadering ze schriftelijk verslag van haar bevindingen uitbrengt.

Leden van de kascommissie worden conform artikel 8.5.2 van de statuten door de ledenvergadering benoemd en treden volgens een vastgesteld rooster af. Leden van de kascommissie zijn niet vrijgesteld van de verenigingsbijdrage.

6.2.2 De milieutechnische commissie (MTC)

Deze commissie heeft als doel het geven van technische en milieutechnische adviezen en het beheer en de verantwoording voor het onderhoud van de opstallen op het terrein rond de jachthaven, de steigers en de installaties in eigendom van de vereniging.

Hiertoe neemt zij de milieuwet en de regelgeving in acht.

6.2.3 De wedstrijdcommissie (tijdelijk niet actief)

Deze commissie heeft als doel het regelen, organiseren en de technische uitvoering van de onderlinge en de eventuele regionale en nationale wedstrijden.

6.2.4 De jeugdzeilcommissie (tijdelijk niet actief)

Deze commissie heeft als doel zorg te dragen voor de training en opleiding in de vorm van zeillessen en de (theoretische) zeilinstructie voor Aspirant-leden in het jaar dat ze 8 worden tot 16 jaar. Het betreft hier in beginsel alleen kinderen van leden van de Stuw.

6.2.5 De barcommissie

Deze commissie heeft als doel het openstellen en beheren van de bar. Zij regelt en organiseert de bardiensten, controleert en beheert de voorraad en doet de inkoop, draagt zorg voor de voorzieningen, bewaakt de wet en regelgeving t.a.v. de Drank en Horecawet en de sociale hygiëne en regelt IVA-trainingen.

6.2.6 De brulboeicommissie (niet actief)

Deze commissie heeft als doel een clubblad te presenteren dat de leden informeert, adviseert en als intermediair fungeert tussen bestuur, commissies en leden. Er wordt een grote inbreng van zowel het bestuur, de leden als van de commissies verwacht. De commissie zelf verzamelt belangrijke informatie vanuit o.a. het Watersportverbond, de Federatie, watersportbladen etc, maar ook (zeil)belevenissen van leden, of informatie die leden via de Brulboei kenbaar willen maken. Zij dragen zorg voor inhoud, druk en verspreiding met een minimale uitgave van drie clubbladen per jaargang.

6.2.7 De evenementencommissie

De commissie heeft als doel het organiseren en coördineren van evenementen, waar alle leden aan deel kunnen nemen. De evenementen vinden zowel op de haven als elders plaats indien het evenement daarom vraagt. Bij de winteractiviteiten gaat het om het organiseren van bijeenkomsten, waarin watersportkennis, ervaringsuitwisseling of watersportplezier centraal staan.

6.2.8 De hijscommissie

Deze commissie heeft als doel het zorgdragen dat de boten en de boten wagens zowel horizontaal als verticaal veilig verplaatst worden. Zij houdt toezicht op alle verplaatsing- en hijsactiviteiten tijdens de zgn. hijsdagen in zowel het voor- en najaar.

De hijscommissie bepaalt aan de hand van lengte, breedte, hoogte en gewicht van de boot of deze veilig gehesen kan worden.

6.2.9 De commissie onderhoud terrein

Deze commissie heeft als doel het onderhouden van het terrein van de vereniging zoals alle graspercelen, planten, stroomvoorziening, het inzamelstation bilgewater en afgewerkte olie en huishoudelijke afvalinzameling. Tevens onderhouden zij alle materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

6.2.10 De adviescommissie

Deze commissie heeft als doel adviseren van het bestuur onder meer bij aanname van nieuwe leden en draagt zorg voor de introductie van nieuwe leden.

In afwijking van andere commissies treden leden van de adviescommissie na maximaal 6 jaar af.

Artikel 7 Financiën, verenigingsbijdrage en betalingen

7.1 Financiën

Op voorstel van het bestuur worden jaarlijks de entreegelden, de contributie, de liggelden, bartarieven, de afkoopsommen van de verenigingsbijdrage, de tarieven voor gasten en de tarieven voor het gebruik van de eventueel aan de leden ter beschikking gestelde verenigingsaccommodaties, door de Algemene ledenvergadering vastgesteld, zulks met meerderheid van stemmen.

7.2 Verenigingsbijdrage

7.2.1 Het karakter van de vereniging maakt het noodzakelijk dat in het belang van de vereniging werkzaamheden moeten worden verricht. Dit werk wordt in principe uitgevoerd door leden en voorlopige leden. Eenieder kan jaarlijks voor ten minste 10 uren werk worden opgeroepen. In geval van lichamelijke onmacht kan, eventueel onder overleg van een medisch attest, ontheffing van de werkzaamheden worden verleend.

7.2.2 Uitgezonderd van de mogelijkheid van oproeping zijn ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, zij die namens het bestuur taken verrichten, bestuursleden en leden ouder dan 70 jaren.

De leden van commissies en werkgroepen zijn eveneens vrijgesteld, tenzij anders vermeld in het betreffende instellingsbesluit.

7.2.3 Indien bij een lid bezwaren zijn tegen deze werkregeling, dan is het mogelijk deze werkbijdrage te vereffenen door middel van een financiële bijdrage. De grootte van deze bijdrage wordt aan het begin van elk kalenderjaar door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

7.2.4 In een voor de leden toegankelijk register worden de gewerkte uren en/of de bijdragen geregistreerd.

7.2.5 Leden die niet op komen dagen bij bijvoorbeeld werkdagen of bardiensten, worden nagebeld en hierop aangesproken door het bestuurslid dat bij de betreffende activiteit hoort.

7.2.6 Leden krijgen voor de bardiensten en werkdagen een herinnering vooraf per e-mail. De e-mails worden door de betreffende commissies verzonden. Andere commissies kunnen hier naar eigen inzicht ook gebruik van maken.

7.2.7 Het bardienstrooster staat op de website. Ieder lid kan hierdoor zien wie op welke dag bardienst heeft.

7.2.8 In geval van verhindering pleegt men zo snel als mogelijk overleg met het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de commissie die de activiteit organiseert. Contactgegevens staan op de website. Het bestuurslid kan het lid vragen zelf voor vervanging te zorgen.

7.3 Betalingen

7.3.1 De leden moeten hun contributie, liggeld en andere door de penningmeester gefactureerde bedragen, binnen een maand na dagtekening van de rekening aan de penningmeester voldoen. Alle overige betalingen zoals consumpties, hijsgeld, water etc. dienen per pin of met andere door de penningmeester aan te wijzen niet-contante betaalwijze te worden betaald.

7.3.2 Indien het bedrag op de datum, vermeld op de factuur, niet is voldaan volgt een herinnering om alsnog binnen een maand na de nieuwe dagtekening tot betaling over te gaan. Hierin wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van een royement indien niet voor de nieuwe gestelde datum de betaling heeft plaatsgevonden.

7.3.3 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn van de herinnering heeft plaatsgevonden, volgt een aangetekend schrijven waarin gemaand word tot betaling van het eerder gefactureerde bedrag verhoogd met administratie kosten.

Eveneens is er een datum vermeld waarop bij het royement van het betreffend lid zal ingaan bij het niet tijdig voldoen van de financiële verplichting.

7.3.4 Het besluit tot royement kan alleen nog worden herzien indien de betaling alsnog in zijn geheel plaats vindt voor de ingangsdatum van het royement, dan wel er gegronde redenen voor de achterstallige betaling kunnen worden aangevoerd. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

7.3.5 Op de bij art. 7.3.3 besproken datum vervalt het lidmaatschap, ongeacht de verplichting van het lid het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten, alsnog in zijn geheel te voldoen. In een dergelijk geval vervalt tevens het recht op een ligplaats, en recht om op enigerlei wijze en in welke hoedanigheid ook, gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging of de bij haar in beheer zijnde terreinen en wateren.

7.4 Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.

7.5 Buitengewone leden zijn geen entreegelden verschuldigd en betalen 40% van de geldende contributie

7.6 Aspirant-leden zijn vrijgesteld van de betaling van entreegelden en contributie.

7.7 Voor kinderen van niet-leden die van het bestuur toestemming hebben gekregen deel te nemen aan de jeugdzeilactiviteiten (zie artikel 2.3.14) betalen de ouders per seizoen een bedrag dat minimaal gelijk is aan de contributie voor gewone leden plus eventuele kosten voor geleverde diensten.

Overige bepalingen

Artikel 8 Gewone- en buitengewone leden, die het lidmaatschap opzeggen, moeten indien zij weer lid wensen te worden opnieuw entreegelden betalen en de normale procedure volgens art. 2 volgen.

Artikel 9 De leden hebben het recht hun relaties in beperkte mate te introduceren, behoudens de toegang tot de ledenvergaderingen. Voor elke gewone of feestelijke gebeurtenis regelt het bestuur de introductie afzonderlijk. leder lid, die een gast op de jachthaven of op de bij de vereniging in beheer zijnde gebouwen, terreinen of wateren introduceert, is persoonlijk aansprakelijk voor diens handelingen. Indien een lid een gast, niet behorende tot de huisgezinsleden, regelmatig introduceert, kan bet bestuur deze gast de toegang tot de jachthaven weigeren.

Artikel 10 Schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging en/of van leden, zullen op de betreffende persoon worden verhaald. De betaling van de schadekosten, indien deze niet direct contant kunnen worden verrekend, dient uiterlijk binnen een maand na het ontvangen van de rekening te geschieden. Art. 7.3. is hierop verder van toepassing.

Artikel 11 Indien een situatie bestaat waarbij meerdere aanvragen om lidmaatschap niet gehonoreerd kunnen worden vanwege een tekort aan ligplaatsen, kan het bestuur in de maand december van enig jaar aan die leden, die in het voorafgaande seizoen niet of nauwelijks van hun vaartuig gebruik hebben gemaakt, gehoord het betreffende lid en advies te hebben ingewonnen van de adviescommissie, mededeling doen van het feit, dat voor het komende jaar en/of jaren geen ligplaats voor dat lid beschikbaar gesteld wordt. Een dergelijke mededeling dient schriftelijk te geschieden. Tegen een dergelijke beslissing van het bestuur staat beroep open bij de eerstvolgende ledenvergadering. Voor een dergelijk beroep dient de aanmelder zich schriftelijk tot de voorzitter te wenden die dit beroep op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering zet, die dan met drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen over het toekennen van een ligplaats voor het volgend seizoen beslist. Zie havenreglement art. 3.9.9.

Artikel 12 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Echter nooit in strijd met de statuten en de reglementen.

Artikel 13 Het bestuur geeft een duidelijke richting aan informatiebeveiliging en demonstreert dat zij informatiebeveiliging ondersteunt en zich hierbij betrokken voelt. Zij doet dit onder meer door het publiceren en handhaven van een informatiebeveiligingsbeleid en een privacystatement. Het beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle medewerkers, alle processen, alle organisatieonderdelen, objecten, informatiesystemen en gegevens(verzamelingen). Het informatiebeveiligingsbeleid van De Stuw is in lijn met het algemene beleid van het bestuur en de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving.